POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In desfăsurarea activitătii sale societatea CUPTORUL CU LEMNE SRL, cu sediul în Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr.65, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului   Comertului   de   pe   lângă   Tribunalul   Bucuresti   sub   nr.   J40/13450/2003,   CUI 15797410 („Societatea”), prelucreaza datele dumneavostra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul www.cuptorulculemne.com.

Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate de predeverile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private din sistemul comunicatiiilor electronice si alte acte normative.

Prezenta politică stabileste principiile cheie în ceea ce priveste protectia datelor si modul în care Societatea, in calitate de Operator de date, gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti prin accesarea Website-ul .www.cuptorulculemne.com.

Societatea va asigura actualizarea prezentei politici si va publica pe site cea mai recenta versiune a acesteia.

CUPTORUL CU LEMNE SRL, prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate, pentru realizarea obiectului sau social de activitate si derulării raporturilor comerciale/contractuale, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

Datele   cu   caracter   personal   sunt   colectate,   numai   cu   acordul/acceptul dumneavoastră,   dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, prin accesarea site-ului www.cuptorulculemne.com

Utilizarea site-ului societătii de catre persoanele vizate si vizitatori presupune aderarea la Termenii si Condiţiile generale, Politica de confidentialitate si Politica de  prelucrare a datelor cu caracter personal, menţionate pe acest website . 

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale societătii  CUPTORUL CU LEMNE SRL şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (astfel cum acestea sunt dezvoltate in dreptul comunitar si legislaţia internă), ne asumam obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate si vă asigurăm că nu vom  prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a acestora.  

Următoarele definitii ale termenilor utilizati în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  
 • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;  
 • „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;  
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;  
 • „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;  
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;  
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;  
 • „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;  
 • „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul reglementarilor legale ; 

Prelucrarea si gestionarea  datelor dumneavoastra personale se realizeaza  cu respectarea urmatoarelor principii:

 • datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent 
 • datele sunt colectate in scopuri deteminate, explicite si legitime, 
 • colecteaza si utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării prelucrarii datelor ;
 • datele colectate sunt exacte si actuale, corecte  si complete 
 • nu pastrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retentie a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege;
 • respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal referitor la integritatea/securitatea si confidentialitatea acestora;

Consimtamantul

In conditiile enunțate de GDPR, prelucrarea datelor este legală numai daca s-a obținut consimtământului persoanei vizate ale cărei date urmează să le colectăm si procesăm, situație în care Societatea noastra va prelucra datele cu caracter personal, doar in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat in mod expres si neechivoc, in toate situatiile in care se impune necesitatea acestuia.

Datele cu caracter personal (DCP) vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar si relevant, iar în cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată  CUPTORUL cu LEMNE SRL  va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop sau ealizarii interesului sau legitim.

Astfel, în contextul atribuţiilor legale şi al derularii activităţii curente a societătii, si anume realizarea vanzarea și livrarea de produse prin comanda telefonica sau on-line vă putem solicita  anumite date cu caracter personal, precum: numele si prenumele, CNP, adresa, telefon, e-mail.

CUPTORUL CU LEMNE   SRL, nu colecteaza date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta sindicala sau politica politice, datele genetice, biometrice sau privind sanatatea si nici date privind viata sau orientarea sexuala.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Operator sunt Clienţii/Utilizatorii persoane fizice precum si reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact ale entitatilor cocontractante (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii).  

Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. 

Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor oferite de CUPTORUL CU LEMNE SRL .  

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către societate , ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CUPTORUL CU LEMNE SRL, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al operatorului CUPTORUL CU LEMNE SRL persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. 

Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv.

Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea pelucrarii efectuate pe baza acodului inainte de retragerea acestuia iar in legatura cu aceasta optiune persoana vizata este informata inainte de acordarea consimtamantului 

Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Precizam ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are in vedere interesul  nostru legitim și nevoile dvs, tinând cont dupa data efectuarii primei comenzi, in considerarea faptului ca puteti dori oricand sa faceti comenzi ulterioare in cadrul platformei noastre si cunoscand optiunile dvs. anterioare putem sa va oferim un serviciu mai bun. 

Oricând puteti sa ne solicitati incetarea prelucrarii datelor dvs. in acest temei, prin accesarea casutei dezabonare sau unsubscribe.

Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de CUPTORUL CU LEMNE SRL. 

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal 

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus, va exprimati acordul expres  si neechivoc cu privire la utilizarea  de  către  CUPTORUL  CU LEMNE SRL  a   datelor colectate in următoarele scopuri: 

 • derularea activităţii comerciale/contractuale a societatii si anume onorarea comenzilor transmite de clienti ;
 • facturarea şi încasarea valorii produselor si serviciilor oferite de entitate  ;
 • preluarea reclamatiilor/sau sugestiilor dumneavoastră  pentru a vă răspunde în mod corespunzător,; 
 • expedierea ofertelor de marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea   şi îmbunătăţirea serviciilor; 
 • management operaţional;  in cadrul acestei activitati datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitati, dar în numele si pe contul nostru in calitate de Operator
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare; 
 • îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; 
 • comunicarea cu autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; 
 • activităţi de audit şi control/supraveghere; 
 • soluţionarea   disputelor   şi   litigiilor,   

In situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri va vom informa in timp util anterior prelucrarii si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente,

Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, 

Operatorul va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi, fără consimţământul dvs., expres si anterior, cu excepţia partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos. 

CUPTORUL cu LEMNE SRL este un comerciant cu amănuntul care colaboreaza cu alte companii în cadrul grupului, si anume Curier SRL si Cuptorul cu Lemne Delivery SRL.  Aceasta înseamnă că uneori distribuim informaţiile cu caracter personal acestor societati, folosind sistemele IT ale grupului nostru. Când facem acest lucru, transferăm datele tale către servere care sunt situate în UE sau într-o ţară care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu legislația europeană.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara grupului , care întreţin sistemele IT ale societatii  sau îţi furnizează servicii în numele nostru. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale societatii noastre şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Prin exceptie : 

 vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente care ne vor solicita sau carora avem obligatia de a le furniza datele dvs. in temeiul unor prevederi legale; 

 vom putea transmite datele dvs. catre avocati, executori judecatoresti sau instante  de judecata in situatia in care incalcati obligatiile asumate fata de CUPTORUL CU LEMNE SRL conform termenilor si conditiilor site-ului si intelegem sa ne exercitam drepturile legale in vederea recuperarii prejudiciului cauzat, alte situatii prevazute de lege.

Precizam ca in fiecare situatie in care vom transmite datele dvs. tertilor ne vom asigura ca transferam numai acele date necesare pentru indeplinirea scopului in care datele dvs. sunt transmise, asigurandu-ne ca nu vom transmite in nicio situatie mai multe date decat este necesar.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, CNP adresa, e-mail, nr. telefon mobil/fix, ) vor putea fi prelucrate de CUPTORUL CU LEMNE SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: 

 • marketing (inclusiv marketing direct), 
 • efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile societătii, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener comercial prin orice mijloc de comunicare,inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. 

În  cazul în care CUPTORUL CU  LEMNE SRL  intenţionează să  utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. 

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Operator, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră, prin transmiterea unei cereri in acest sens . 

In acest sens veti adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: cuptorulculemne@gmail.com, sau la adresa de corespondenţă: București, B-dul Pache Protopopescu nr.65, sector 2, care va fi solutionata in termen de 48 ore de la inregistrarea acesteia.

Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi materiale informative din partea CUPTORUL CU LEMNE SRL, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”. 

In situatia in care colectăm datele tale prin observaţie (de ex. prin intermediul camerelor de securitate), facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interesele legitime, ca de exemplu asigurarea siguranţei clientilor si angajaţilor CUPTORUL CU LEMNE SRL, protejarea proprietăţii tale personale şi a societatii, precum şi securitatea sistemelor informatice şi mobile ale tale şi ale noastre.

In acest sens mentionam ca utilizăm televiziune cu circuit închis (CCTV) în scopuri de siguranţă şi de detectare şi monitorizare a criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Aceste informații sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.

În acest scop, realizăm monitorizarea video continuă a anumitor zone ale restaurantului și în jurul acestuia (de exemplu, bucatarie, unele departamente de vânzări, case de marcat, parcare, depozit). Nu monitorizăm în locuri în care ar putea conduce la încălcarea confidențialității tale (de ex. toalete). De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în niciun alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în scopul procedurilor judiciare. Am limitat timpul de stocare al înregistrărilor la 30 de zile și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reproduse.

În relaţia cu CUPTORUL CU LEMNE SRL, persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: 

Conform   predeverilor   Regulamentului   (UE)   2016/679   privind   protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”) si Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, astfel cum a fost modificată  i completată, persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi generale:

 1. dreptul de a fi informat - cu privire la modul si motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 2. dreptul de acces - Conform GDPR orice persoană vizată poate solicita dreptul de acces la datele personale, în anumite condiții
 3. dreptul la rectificare sau de interventie - persoanele vizate au dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete și în special când datele personale nu au fost colectate direct.
 4. dreptul la ștergere sau ”dreptul de a fi uitat” - face parte din noile prevederi introduse de GDPR si se bazează pe principiul de a garanta oricărui individ libertatea de a  face ce vrea cu datele sale personale, inclusiv de a le șterge, dacă nu există un motiv convingător sau special pentru continuarea procesării și stocării acestora. 
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – permite persoanei vizate sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal in cazul in care contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala etc.
 6. dreptul la portabilitatea datelor - permite persoanelor să obțină și să reutilizeze datele lor personale în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.
 7. dreptul de a ridica obiecții – reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune anumitor tipuri de prelucrări.
 8. dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contributie umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;
 9. dreptul a isi retrage consimtamantul atunci cand acesta a fost acordat in scopul unei prelucrari;
 10. dreptul  a  se   adresa  Autoritatii   Nationale   de   Supraveghere  a   Preluarii   Datelor   cu Caracter Personal, daca se considera necesar.
 11. dreptul de a se adresa justitiei

 

 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 În vederea realizării scopului menţionat, CUPTORUL CU LEMNE SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor societătii, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CUPTORUL CU LEMNE SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). 

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CUPTORUL CU LEMNE SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societătii  şi/sau vor fi distruse.  

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie sterse ori transformate în date anonime, cu exceptia situatiei în care există o dispozitie legală imperativă pentru a le pastra. ț

De asemenea vom stoca datele dvs.:  nume, prenume, CNP, adresa,  e-mail, telefon atunci cand le prelucram in scop de marketing, pana la momentul la care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. 

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.

 În timp ce CUPTORUL CU LEMNE SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către site-urile CUPTORUL CU LEMNE SRL. 

Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. 

Odată ce sunt primite date personale, Operatorul utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. 

Desi CUPTORUL CU LEMNE SRL nu realizeaza astfel de operatiuni va informam ca transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia UE și specific naţională privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 

Prin citirea şi semnarea acestui document, persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la  drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale invocate anterior, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.  

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe baza de consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată societătii CUPTORUL CU LEMNE SRL, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale  în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing. 

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele  cu caracter personal pe care le  furnizează către CUPTORUL CU LEMNE SRL să facă obiectul unei prelucrări, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea  sau apărarea unui drept în instanţă. 

În   caz   de   opoziţie   nejustificată,   CUPTORUL   CU   LEMNE   SRL   este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.  

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către CUPTORUL CU LEMNE SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CUPTORUL CU LEMNE SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale dintre vanzator/livrator si client.  

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CUPTORUL CU LEMNE SRL poate: 

  • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; 
  • fie sa refuze să dea curs cererii. 

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CUPTORUL CU LEMNE SRL este îndreptăţită să considere contractul încheiat cu Clientul reziliat de drept, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile. 

În cazul în care Societatea  primeste o solicitare din partea dvs. ca persoana vizata în exercitarea oricărui drept din cele mentionate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu conditia existentei unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul specificat . 

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta încălcarea către Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării  si va notifica fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. 

În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securitătii datelor.

  Pentru   exercitarea   acestor   drepturi,   dumneavoastră   va   puteţi   adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul CUPTORUL CU LEMNE SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: cuptorulculemne@gmail.com, sau